Правилник


УСТАВ

 

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ – 1898" с. ЦЕНОВО

Приет  на редовно общо събрание на читалището, проведено на

10.03. 2010 година, съобразно Закона за народните читалища,

 обн. ДВ бр. 42 от 2009 г.

 

 

Народно читалище Народно читалище “Христо Ботев -1898 - Ценово” в своята над вековна история е играло и продължава да играе съществена роля в цялостния живот на с. Ценово. Със своята многостранна дейност то и днес е изправено пред нелеката задача да съхрани душевността на Ценовската общност.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този устав, съобразен със Закона за народните читалища се уреждат основните положения на вътрешно нормативната уредба на читалището в зависимост от специфичните условия, при които се развива неговата дейност.

Чл. 2. /1/. Народно читалище “Христо Ботев -1898 г. –  Ценово” е традиционно самоуправляващо се българско сдружение в с. Ценово, което изпълнява и държавни културно - просветни задачи. В неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
/2/. Народно читалище  „Христо Ботев -1898 - Ценово”  е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в с. Ценово, община Ценово област Русе и адрес на управление - ул. „Цар Освободител” № 79.
/3/. Читалището е вписано в регистъра на Министерството на културата под №2509/11.07.2001г.

Чл. 3. Наименованието е:

Народното читалище „Христо Ботев -1898  –  Ценово”, което наименование при необходимост ще се изписва и на латиница по следния начин: „Narodno chitalishte „Hristo Botev – 1898 - Tsenovo”

Чл.5. Читалището се представлява заедно и поотделно както от председателя, така и от секретаря.

Чл. 6. Читалището работи в тясно взаимодействие с учебните заведения, културните институти, църквата, обществени и стопански организации, фирми и други, които извършват или подпомагат културната дейност.
Чл. 7. Читалището поддържа най-тесни връзки за сътрудничество и координация на културната дейност, организирана от общината и участва активно в организацията и провеждането на общоградски и общински културни прояви. Съобразява своята дейност със стратегията на общината в областта на културата.

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Чл.7. Целите и задачите на Народно читалище "Христо Ботев -1898 - Ценово”  са:

1. Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество, на основата на принципите на демократизма.

2. Обогатява културния живот в селото и свободното време на населението.

3. Допринася за укрепване на знанията и интереса към науката, изкуството, културата и спорта.

4. Поддържа, обогатява и развива народните обичаи чрез традиционни форми.

5. Съдейства за издигане културата на населението, културата на труда, бита и общочовешката нравственост.

6. Работи за по-добра материална база и комфорт на читалището

7. Подпомага информационното развитие на местната общност чрез създаване на условия за публичен достъп до глобалното информационно общество и информационните технологии.

8. Предоставя условия за развитие на възможно най-широк кръг потребители, включително групи в неравностойно социално положение, младежи, деца.

9. Обогатяване на културата с общоевропейските ценности и културата на различни етнически, религиозни и социални групи, населяващи страната и региона, чрез дейности на между-културно приобщаване и общуване.

10. Социализация на инвалидите, бедните, нуждаещите се от помощ в личностната им реализация.

11. Хармонично съжителство на различните етноси и религиозна толерантност. Издигане имиджа на читалището и Община Ценово в страната и чужбина.

12. Събиране, поддържане и разпространяване на информация за съществуващи национални и чужди културни, образователни, инвестиционни, кредитни, хуманитарни и др. институции и условията им за образование, инвестиране, кредитиране и помощ.

13. Спомагане за повишаването на квалификацията и информираността на всички звена от обществено-политическия, социално-икономическия и културния живот на общината.

14. Разработване на проекти за бъдещото развитие на Читалището и общината, в областта на културата, спорта, културния туризъм, опазване на културно историческото наследство на основата на идеи от обществена значимост.

15. Защита на околната среда и биологичното разнообразие.

16. Подпомагане осигуряването на необходимото за посочените по-горе програми и проекти, финансирани и работа по тяхната реализация.

17. Да бъде движеща сила при реализирането на Стратегията за устойчиво развитие на община Ценово в областта на културата.

18. Други

 

Чл.8.    Читалище “Христо Ботев - 1898 - Ценово” постига целите си като извършва следните основни дейности:

1. Поддържа общодостъпна библиотека и читалня., фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и подържане на електронни информационни мрежи;

2. Организира и поддържа художествени колективи, празненства, концерти и театрални постановки ,чествания и младежки дейности

3. организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ,

4. Осъществява социални дейности свързани с възпитанието, обучението и пълноценно уплътняване на свободното време на местната общност, без разлика на пол и етнос.

5. Осъществява обучение на деца, младежи и лица в трудоспособна възраст, професионална квалификация и преквалификация, консултантска дейност.

6. Организира и поддържа клубове по интереси – за проучвателна и събирателна дейност в областта на: фолклора, етнографията, краезнанието.

7. създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство

8. Създава условия за публичен достъп до глобалното информационно общество и информационните технологии, работи за преодоляване на информационното неравенство чрез интернет-комуникация-предоставяне на компютърни и интернет услуги.

 
Чл. 9. Читалището може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава му цели. Читалището не разпределя печалба.

Чл. 10. Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:
1.  за хазартни игри и нощни заведения;

2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

3. за постоянно ползване от политически партии и организации;
4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членове на техните семейства.
Чл. 11. Читалището може да се сдружава с други читалища за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на Закона за народните читалища.


III. ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 12. /1/ Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.
/2/ Индивидуалните членове са действителни и спомагателни. Те са български граждани и са длъжни да спазват устава на читалището, да опазват имуществото на читалището, да участват в читалищната дейност според възможностите си и да не извършват действия, уронващи доброто име на читалището.

1. Действителните членове са лица навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членския си внос и имат право да избират и да бъдат избирани.

2. Спомагателните членове са лица под 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани, те имат право на съвещателен глас.
/3/ Колективните членове съдействат за осъществяване на целите и задачите на читалището, подпомагат неговата дейност, подържат и обогатяват материалната му база и имат право на 1/един/ глас в общото събрание.
Колективни членове могат да бъдат:

1.професионални организации;

2.стопански организации;

3.търговски дружества;

4.кооперации и сдружения;
5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.
/4/ Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги към читалището

Чл.13. Лицата,които даряват предмети и средства на стойност над 500 лв. се обявяват за БЛАГОДЕТЕЛИ на „Народно читалище Христо Ботев -1898 - Ценово”  Вписват се в Протоколната книга и се спазва волята на дарителя. Те могат да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на читалището.

 

 

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 14. Органи на читалището са: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НАСТОЯТЕЛСТВОТО и ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ.
Чл. 15. /1/ Върховен орган на читалището е Общото събрание.
/2/ Общото събрание се състои от всички членове, имащи право на глас.
Чл. 16. /1/ Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя;
3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището;

4. изключва членове на читалището;
5. определя основни насоки на дейността на читалището;
6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно сдружение;
7. приема бюджета на читалището;
8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година;
9. определя размера на членския внос;
10. отменя решения на органите на читалището;
11. взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината;
12. взема решение за прекратяване на читалището;
13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.
/2/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

14. Утвърждава приетите, предходната и настояща година, от читалищното настоятелство нови  членове.

15. Утвърдените нови членове, получават право на глас и могат да бъдат избирани в ръководни длъжности на следващото общо събрание на читалището.
Чл. 17. /1/ Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж в годината, като на 3 /три/ години е Отчетно-изборно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на
една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането, проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.
/2/ Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 /седем/ дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и други общодостъпни места в Община Ценово, трябва да бъде залепена поканата за събранието.
/3/ Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с 1/един/ час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

/4/ Решенията по чл. 16, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 от Устава се вземат с мнозинство най малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
/5/ Две трети от членовете на общото събрание на читалището могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава. Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл. 18. /1/ Изпълнителен орган на читалището е НАСТОЯТЕЛСТВОТО. То се състои най-малко от 5/петима/ членове, избрани за срок от 3/три/ години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

/2/ НАСТОЯТЕЛСТВОТО:
1. свиква общото събрание;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището, утвърждава щата му и годишната програма за културна дейност;
4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището;
5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика;
6. Приема нови членове на читалището въз основа на подадена молба;
/3/ Настоятелството провежда най-малко 4 /четири/ заседания годишно.
/4/ Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете си.
/5/ На първото заседание се избира заместник-председател и се разпределят отговорностите между членовете по отделните направления на дейността.

Чл. 19. /1/ Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок от 3 /три/ години.
/2/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ:
1. организира и ръководи дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;
2. представлява читалището;
3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;
4. отчита дейността си пред настоятелството;
5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.
Чл. 20. /1/ СЕКРЕТАРЯТ на читалището:
1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
2. организира текущата основна и допълнителна дейност;
3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
/2/ Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.
Чл. 21 /1/ ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ се състои от 3 /трима/ члена и се избира от общото събрание за срок от 3 /три/ години.
/2/ Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.
/3/ Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.
/4/ При констатирани нарушения, проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - и органите на прокуратурата.
Чл. 22. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната комисия, и за секретари, лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.
Чл.23. Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.

 

V. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
 

Чл. 24. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.
Чл. 25. /1/ Читалището набира средства от следните източници:
1. членски внос;
2. културно-просветна и информационна дейност;
3. субсидия от държавния и общинския бюджет;
4. наеми от движимо и недвижимо имущество;
5. дарения и завещания;
6. други приходи.
/2/ Сумите от дарения се изразходват според волята на дарителя или по решение на настоятелството, ако няма изрично изразена воля на дарителя.
/3/ Читалищното настоятелство може да награждава изявили се читалищни служители, читалищни деятели и самодейни колективи, допринесли за обогатяване на читалищната дейност и популяризиране името на читалището и общината на регионални и национални конкурси и прегледи.
Чл. 26. Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях. Движими вещи могат за бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.
Чл. 27. Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приемат от общото събрание. Отчетът за изразходваните от бюджета средства, заедно с отчета за дейността, се представят в Община Ценово

Чл. 28. /1/ Председателят на читалището ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета предложения за своята дейност през следващата година.
/2/ Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Ценово, приета от Общински съвет, се изпълнява от читалището въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с Кмета на общината.
/3/ Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.
Чл. 29. Счетоводната отчетност се води в пълно съответствие със Закона за счетоводството и приложимото действащо законодателство.

Чл.30. При недостиг на средства за ремонт и поддръжка на читалищната сграда и помещения се изискват допълнителни средства от Общинския съвет.


VI. ПРЕКРАТЯВЯНЕ

 

Чл.31. Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, вписано в регистъра на Окръжния съд. То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на Окръжния съд, ако:

1.Дейността   му   противоречи   на   закона, устава   и
добрите нрави.

2.Имуществото му не се използва  според целите и предмета на дейността на читалището.

3.Налице   е   трайна   невъзможност   читалището   да действа или не развива дейност за период две години. В тези случаи.Министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалището.

4.Не е учредено по законния ред.

5.Обявено е в несъстоятелност.

Чл. 32. Прекратяването    на    читалището    по    решение    на Окръжния съд може да бъде постановено по искане на прокурора, направено самостоятелно или след подаден сигнал от Министъра на културата.

Чл. 33.Прекратяване на читалището по искане на прокурора се вписва служебно.

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 34. Председател и/или секретар на читалище, който предостави имущество в нарушение се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лева и с лишаване от право да заема изборна длъжност в читалището за срок 5 години.

Чл. 35.   Председател   или       представляващ   читалищното сдружение, който не заяви вписване в регистъра на читалищата или читалищните сдружения в срок се наказва с глоба от 150 до 300 лева.

Чл. 36 .Нарушенията се установяват с актове на :

1. Оправомощени от министъра на културата длъжностни лица – за нарушения по чл.35

2.   Кмета   на   общината   или   оправомощени   от   него длъжностни лица – за нарушенията по чл. 34 и чл. 35.

Чл. 37. Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от оправомощен от него заместник – министър, съответно от кмета на общината.

Чл. 38. Съставянето на актовете, издаването и задължението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Народно Читалище „Христо  Ботев-1898 - Ценово″ се регистрира по Закона за   народните читалища обн. ДВ, бр.42/05.06.2009 г. като се предоставя за вписването на читалищата в регистъра на окръжния съд и се извършва без такси по писмена молба от настоятелството, към която се прилагат:

- Протокол от общото събрание, свикано след влизане на Закона в сила.

- Устав.

- Нотариално заверен образец от подписа на лицето/лицата/ – , представляващи/ читалището- и валидния печат на читалището.

- Списък на членовете на Общото събрание.

2. Народно читалище “Христо Ботев 1898 - Ценово” има кръгъл печат с надпис Народно читалище  “Христо Ботев – 1898 ”  в средата на печата – с. Ценово, обл.Русе

3. Празник на читалищните дейци е 24 май – Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура.

4. Този нов Устав, е приет на редовно общо събрание на читалището, проведено на 10.03. 2010 година, съобразно Закона за народните читалища, обн. ДВ бр. 42 от 2009 г. и отменя Устава на читалището, приет от общото събрание, проведено на 10.07.2006 г. , допълнен на редовно общо събрание на читалището, проведено на 05.04. 2013 година

Същият е подписан в 2 (два) екземпляра от присъстващите действителни членове на читалището, съгласно приложения списък, представляващ неразделна част от Устава.


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД