Правилник за обслужване на читателите


ПРАВИЛНИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

В БИБЛИОТЕКАТА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката. За целта той трябва да се регистрира като неин читател.

2. При регистрирането на читателите се спазват следните условия:

2.1 Пълнолетните граждани се записват като представят лична карта.

2.2 Децата и юношите от 6 до 14 навършени години се записват с личната карта на родителите или настойниците си.

3. Граждани, които нямат постоянен адрес в с.Ценово, имат право да се регистрират за читатели след внасянето на паричен депозит, определян ежегодно със Решение на Читалищното настоятелство. Срещу внесената сума се получава квитанция. Депозитът се връща след като гражданите заявят, че са придобили постоянна адресна регистрация или че се отписват и представят квитанцията и уверение от сектор "Регистрация", че не дължат библиотечни материали.

4. Български граждани, които не са жители на с. Ценово, се регистрират в библиотеката по общия ред, но ползват само читалните на библиотеката, без да внасят паричен депозит.

5. Чуждестранни граждани се регистрират в библиотеката по общия ред, но ползват само читалните на библиотеката.

6. Отношенията между читателите и библиотеката се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

7. Когато библиотеката предостави на читателя библиотечен материал и той го получи със задължение да го върне, между двете страни възниква договор за заем за послужване.

8. Сключването на договора се установява с писмен документ -читателска карта, заемна бележка и др. Той се подписва от читателя.

9. Всеки регистриран читател заплаща ежегодна вноска за ползване на библиотеката, определена със решение на Читалищното настоятелство получава читателска карта. При всяко посещение в библиотеката, във всички звена за обслужване, той е длъжен да я представя.

10. При промяна на жилището си читателят е задължен да съобщи новия си адрес. При промяна на местожителството си читателят е задължен да върне всички заети библиотечни материали и да се отпише.

11. При записването читателите се информират за видовете услуги, които библиотеката предоставя, за мястото и реда на получаването

им и за задълженията и отговорността, които те поемат спрямо библиотеката съгласно настоящия правилник.

 

УСЛУГИ, КОИТО ЧИТАТЕЛИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ

 

1. Да заемат библиотечни материали за дома или в библиотеката чрез съответните звена за обслужване:

•    заемна за дома

•    читалня:

2. Да получават библиотечни материали от други библиотеки извън населеното място, съгласно действащия правилник за

Между библиотечно заемане.

3. Да ползват традиционни справочно-библиографски и информационни услуги или чрез ЕИМ безплатно. Платените услуги се определят със решение на читалищното настоятелство.

4. Репродуцирането на библиотечни материали се извършва задължително и единствено в библиотеката.

 

ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМА

 

1. Читателите могат да заемат за дома едновременно до 5 библиотечни материали от всеки вид.

2. Читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни материали, съобразно чл. 35, ал. 1 от Наредба за запазване на библиотечните фондове и Правилника за междубиблиотечно заемане:

2.1 Скъпи и ценни библиотечни материали като ръкописи, архивни

материали, български старопечатни издания, редки публикации.

2.2 Библиотечни материали, получени по междубиблиотечно заемане.

2.3 Депозитни материали и материали от подръчните фондове в читалните.

2.4 Справочно-библиографски и периодични издания, освен тези,

които са изложени в заемната за дома.

2.5 Компактдискове и дискети.

3. Срокът на заемане за дома е както следва:

3.1 Книги, графични, нотни, периодични издания - 30 дни

3.2 Репродукции - 3 месеца

3.3 Грамофонни плочи, диаматериали, касети - 7 дни.

За сведение на читателя срокът се отбелязва в датника на всеки зает библиотечен материал.

4. Срокът за заемане може да бъде продължен по искане на читателя, за което той своевременно трябва да уведоми библиотекаря. Срокът може да се удължи не повече от 2 пъти. При пресрочване на срока и не уведомяване на библиотеката читателят заплаща пресрочването с 0,50лв за всеки пресрочен ден.

5. Читателите сами вписват заетите библиотечни материали в читателската карта и се подписват срещу всяко заглавие поотделно. При връщане библиотекарят трябва да се подпише, че са приети обратно в библиотеката.

 

ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ В ЧИТАЛНИТЕ

 

1. Ползването на читалните става срещу читателска карта .

2. Читателите имат право да използват изложените периодични издания от текущата година и подръчните фондове в читалните, без да попълват за тях заемни бележки.

3. Всички ползвани библиотечни материали в читалните се връщат на дежурния библиотекар, срещу което читателят си получава обратно оставените при влизане читателска карта,

4.  Забранява се изнасянето на ползвани в читалня библиотечни материали.

5. Читателите нямат право да внасят собствени книги в читалните с изключение на чуждестранните граждани, поради недобро владеене на български език или когато изданието не се притежава от библиотеката, но е необходимо за работата в нея. Броят на внесените собствени материали се вписва в контролния лист задължително от библиотекаря.

6. Читателите имат право да запазват заетите библиотечни материали до 7 дни. Ако запазените материали не се ползват три последователни дни библиотекарят има право да ги освободи.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

 

1. Да се грижат за запазването на заетите библиотечни материали.

2.Да преглеждат заетите библиотечни материали при получаването им и ако забележат повреди, да съобщят на библиотекаря, който отбелязва повредите върху самия материал.

3. Да не разбъркват местата на библиотечните материали, когато са предоставени на свободен достъп, да не поставят сами обратно на лавиците използваните библиотечни материали от подръчните фондове в читалните, а да ги връщат на библиотекаря.

4. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката.

5. Читатели, заели библиотечни материали за дома, не могат да напускат сградата на библиотеката без да са преминали през контролния пункт и пропуска.

6. Читатели, ползвали читалните, не могат да напуснат сградата на библиотеката преди да са предали ползваните материали

7. Да връщат заетите библиотечни материали в срок, определен от настоящия правилник.

8. Закъснели читатели се уведомяват писмено, че срокът за заемане е изтекъл. Те се задължават в срок от 30 дни да върнат просрочените библиотечни материали.

9. Когато читателят получи предизвестие с обратна разписка за връщане на просрочените материали, той е длъжен в срок от два месеца от датата на получаването на предизвестието да ги върне. В противен случай спрямо читателя се прилагат мерките, посочени в Наредбата за запазване на библиотечните фондове.

10. Когато читателят повреди или загуби заетите библиотечни

материали е задължен да уведоми библиотеката и в срок от 30 дни да ги възстанови с библиографски идентични екземпляри или да представи ксерокопие. Ако възстановяването е невъзможно, а ксерокопирането е нецелесъобразно, читателят заплаща обезщетение в размер, определен със заповед на Директора.

11. При неспазване на посочените условия в т.7, 8, 9 и 10 библиотеката има право са събира сумите по реда на Гражданския процесуален кодекс.

12. Ако има данни, че читателят е извършил престъпление спрямо библиотеката, тя уведомява следствените органи, като им изпраща

необходимата документация за възбуждане на наказателно

преследване.

За неспазването на тези задължения правото на читателите да ползват услугите на библиотеката се отнема за определено време по преценка на Директора на библиотеката.

Правилника е актуализиран и приет на заседание на читалищното настоятелство проведено на 12.01.2007 година.


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД