За библиотеката


Към електронния каталог

 

Библиотечната дейност е основна дейност на читалището. Фондът на читалищната библиотека наброява 12 хиляди тома библиотечни единици и ежегодно обслужва 740 ученици, студенти, преподаватели, специалисти, пенсионери. Новите информационни технологии и автоматизирането на библиотечните процеси, чрез закупуване на софтуерни програми и достъпът до глобалната мрежа ИНТЕРНЕТ позволяват качественото обслужване на населението от община Ценово.

 

Библиотеката успешно си партнира с местната общинска власт, с училища и други културни и неправителствени институции и организации, с местните медии, и с доброволци .

С непрекъсната творческа енергия читалищната библиотека дава своя активен принос в културния живот на общината и не спира да търси нови форми и средства за успешно реализиране на своите образователни, възпитателни и информационни функции.

Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски запитвания и търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин и читалня, а да се търсят ресурси в уеб – библиотеки и специализирани портали, да се работи с електронни ресурси. Библиотеката е оборудвана с 5 компютърни работни места с неограничена Интернет връзка, с копирна апаратура, мултимедиен проектор, придобити по програма Глобални библиотеки.

Обслужените по електронен път читатели за 2012 са 150, а броят на електронно доставената информация е 180 материала.

В библиотеката работи Обществен Информационен Център.

 

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД