Годишна програма за развитие 2014


ГОДИШНА ПРОГРАМАЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ

на Народно читалище „Христо Ботев-1898”

с.Ценово,общ. Ценово, обл. Русе за 2014 година

 

 I. УВОД

           

Народно читалище “ Христо Ботев-1898” е общинско читалище на територията на Община Ценово.

Основните цели и задачи на Народно читалище “ Христо Ботев -1898 ” са заложени в Устава, като основната цел е:

Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество, на основата на принципите на демократизма.

     Като неправителствена институция Читалището осъществява своите дейности, регламентирани в Закон за народните читалища, а като юридически субект от ЗЮЛЦ, спазва всички закони на страната имащи отношение към работата му.

- Народно читалище “ Христо Ботев ” се стреми да заеме естествената си роля на посредник между различни обществени групи, институции, местна власт, медии, за да акумулира нов социален капитал на ценовската общност, капитал на доверието, съпричастността и участието в развитието на селото.

- Съхранява, развива и прави публично достояние културно-историческото наследство на общността, популяризира постиженията на световната цивилизация.

- Стопанисва добре поддържан сграден фонд.

- Народно читалище “ Христо Ботев -1898” има традиция в създаването и поддържането на художествени и творчески формации.

- Чрез информационно-обучителния център и програма „Глобални библиотеки” читалището предлага публичен достъп до глобалното информационно общество, повишава професионалната квалификация чрез курсове.

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

През 2014 г. развитието на читалищната дейност в с.Ценово ще продължи в основните насоки:

 Основни задачи:

- да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;

- да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;

- да поддържа и обогатява материалната си база;

- да разработва и реализира инициативи/ проекти за общностно/ местно развитие и финансиране на читалищната дейност;

- да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена образователна, културна, социална и информационна среда на населението;

- да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг население;

- да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на община Ценово, региона и страната;

- да поддържа активно партньорство с общинската администрация и НПО, както и с културните институции и бизнеса за взаимна полза.

Библиотечна дейност:

- обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;

- подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на населението, чрез различни форми на културно – масовата работа;

- осъществяване на изложби свързани с бележити дати на личности и събития от местен, регионален и национален характер

- провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и млади автори.

Културно – масова дейност:

- осъществяване на културният календар за читалищните прояви;

- повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните

- мероприятия;

- участие в културните мероприятия на общината;

- честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини;

- провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи.

Любителско художествено творчество:

- повишаване на художествено – творческите постижения на любителските състави и индивидуални изпълнители, чрез привличане на специалисти – ръководители;

- активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно – масови събития на селото и общината.

Подобряване финансовото състояние на читалището чрез:

- осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали;

- увеличаване броя на членовете на читалището;

- членски внос;

- проекти и програми;

- дарения и спонсорство;

- наем от земеделски земи;

- наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата

 

III. ДЕЙНОСТИ

 

КАЛЕНДАР
НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ В 
НЧ "Христо Ботев – 1898 " - с.Ценово ,община Ценово
ЗА 2014 ГОДИНА

 

Дата

място

организатор

Културни събития

чествания

Контакти

С межд. участие

С национално значение

С регион. и местно значение

06.01.

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

Празнуване Йорданов ден

 

08122

24-25

14.02.

Ценово

Община Ценово и НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

Трифон Зарезан

 

Приложение

01.03.

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

Ден на самодееца - седянка

 

Приложение

01.03.

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

Изработване на мартеници

 

Приложение

03.03.

Ценово

Община Ценово и НЧ”ХР.Ботев-1898”,ОУ ХР.Ботев

 

 

 

Трети март – национален празник на България

Приложение

08.03.

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

Осми март – ден на жената

 

Приложение

22.03.

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

Посрещане на първа пролет

 

Приложение

Април

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

 

Седмица на детската книга и изкуства за деца

Приложение

Април

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

Боядисване на великденски яйца

 

Приложение

Април

Ценово места

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

Великденски концерт

 

Приложение

Април

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

Маратон на четящите хора

 

 

Приложение

29 април

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

международен ден на солидарност м/упоколенията

 

 

Приложени

06.05.

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

Гергьовден

 

Приложение

11.05

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

 

Ден на библиотекаря

 

24.05.

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

 

24 май – ден на българската просвета и култура

Приложение

Май

Обединение

НЧ  Хр.Ботев-1898, 

 

Участие в национален събор надпяване “Авлига пее”

 

 

 

 

 

 

Приложение

Май

гр. Тетевен

НЧ”Христо.Ботев-1898,

 

Участие в международен  детски  фестивал

 гр. Тетевен

 

 

Приложение

01.06.

 Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

1 юни – ден на детето

 

Приложение

5 юни

Ценово

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

 

Световен ден на околна среда

беседа и поход сред природата

 

Приложение

Юни

гр. Русе

НЧ”ХР.Ботев-1898”

 

Участие в фолклорен празник “Златна гъдулка”

 

 

Приложение

юни

Априлци

НЧ”ХР.Ботев-1898”,

 

Участие в фолклорен събор Априлци

 

 

Приложение

юни

С.Столетово,

общ Карлово

НЧ” ”Христо.Ботев-1898”

 

Фолклорен фестивал „Столентово пиее”

 

 

 

Юли

Две Могили

НЧ”Христо .Ботев-1898”

Международен  детски фестивал

 

 

 

Приложение

Август

Орешака

НЧ”Христо.Ботев-1898”- Ценово

 

Участие на женска и мъжка фолклорни групи

 

 

Приложение

август

гр. Обзор

Самодейни състави -НЧ”Христо.Ботев-1898”- Ценово

 

Фестивал стара градска песен

Ех ,любов”

 

 

Приложение

22.09.

с. Ценово

Община Ценово, НЧ “Христо Ботев- 1898” с. Ценово, читалищата по населени места

 

 

Фолклорен фестивал “Ценово пее и танцува”

 

Приложение

Септември

гр. Борово

 НЧ- Ценово,

 

Участие в Фолклорен фестивал “ От Дунава до Балкана”

 

 

Приложение

01.10

Ценово

НЧ “Христо Ботев- 1898”,Пенсионерски клуб

 

 

 

1 октомври – Международен ден на възрастните хора

Приложение

01.11.

Ценово

 НЧ “Христо Ботев- 1898”,

 

 

 

Ден на народните будители

Приложение

08.11.

Ценово

НЧ “Христо Ботев- 1898”,

 

 

Ден на християнското семейство

 

Приложение

ноември

Караманово

НЧ “Христо Ботев- 1898

 

 

Празник на старата градска песен „Ако зажалиш”

 

Приложение

декември

Ценово

 НЧ “Христо Ботев- 1898”,

 

 

новогодишни празници

 

Приложение

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Настоящата едногодишна програма за развитие на Читалището е само вариант и процес във времето, един от многото начини, който ще се търси в бъдеще за да стимулира развитието на Ценовската общност, за да не се изостава от времето, което изисква коректност, компетентност, находчивост, вземане на нестандартни решения с пълната степен на отговорност, за да има устойчиво развитие в истинския смисъл на думата.

Насоките и плана за културните дейности през 2014 г. са приети на редовно заседание на читалищното настоятелство.

 

 Изготвил:

 Веска Йосифова Димитрова - Секретар

 Тел.08122 24 25

 GSM: 0878122951

 e-mаil: tsenovo.ch@gmail.com


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД