Годишна програма за развитие


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ

на Народно читалище „Христо Ботев-1898”

с.Ценово, общ. Ценово, обл. Русе за 2022 година

 

 I. УВОД

           

Народно читалище “ Христо Ботев-1898” с. Ценово е читалище на територията на Община Ценово.

Основните цели и задачи на Народно читалище “ Христо Ботев -1898 ” са заложени в Устава, като основната цел е развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество, на основата на принципите на демократизма.

     Като неправителствена институция Читалището осъществява своите дейности, регламентирани в Закон за народните читалища, а като юридически субект от ЗЮЛЦ, спазва всички закони на страната имащи отношение към работата му.

 • Народно читалище “Христо Ботев-1898” се стреми да заеме естествената си роля на посредник между различни обществени групи, институции, местна власт, медии, за да акумулира нов социален капитал на ценовската общност, капитал на доверието, съпричастността и участието в развитието на селото.
 •  Съхранява, развива и прави публично достояние културно-историческото наследство на общността, популяризира постиженията на световната цивилизация. 
 • Стопанисва добре поддържан сграден фонд.
 • Народно читалище “Христо Ботев -1898” има традиция в създаването и поддържането на художествени и творчески формации.
 • Чрез информационно-обучителния център и програма „Глобални библиотеки” читалището предлага публичен достъп до глобалното информационно общество, повишава професионалната квалификация чрез курсове.

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

През 2022 г. развитието на дейността в НЧ „Христо Ботев-1898“ с. Ценово ще продължи в основните насоки:

 1. Основни задачи:
 • да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;
 • да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;
 • да поддържа и обогатява материалната си база;
 • да разработва и реализира инициативи/ проекти за общностно/ местно развитие и финансиране на читалищната дейност;
 • да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена образователна, културна, социална и информационна среда на населението;
 • да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг население;
 • да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на община Ценово, региона и страната;
 • да поддържа активно партньорство с общинската администрация и НПО, както и с културните институции и бизнеса за взаимна полза.
 • Библиотечна дейност:
 • обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;
 • подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на населението, чрез различни форми на културно – масовата работа;
 • осъществяване на изложби свързани с бележити дати на личности и събития от местен, регионален и национален характер
  1. Културно – масова дейност:
 • осъществяване на културният календар за читалищните прояви;
 • повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните

мероприятия;

 • участие в културните мероприятия на общината;
 • честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини;
 • провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи.
  1. Любителско художествено творчество:
 • повишаване на художествено – творческите постижения на любителските състави и индивидуални изпълнители, чрез привличане на специалисти – ръководители;
 • активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно – масови събития на селото и общината.
  1. Подобряване финансовото състояние на читалището чрез:
 • осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали;
 • увеличаване броя на членовете на читалището;
 • членски внос;
 • проекти и програми;
 • дарения и спонсорство;
 • наем от земеделски земи;
 • наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата

 

III. ДЕЙНОСТИ

 

 1. Учене през целия живот - обучение на възрастни на компютърна грамотност. 
 2. Презентации на различни теми по предварително одобрен план с пенсионерските клубове и ОУ „Христо Ботев” с. Ценово
 3. Дейност на клуб на здравето
 4. Разпространяване на нови знания чрез наличната литература на различни теми

 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Настоящата едногодишна програма за развитие на Читалището е само вариант и процес във времето, един от многото начини, който ще се търси в бъдеще, за да стимулира развитието на Ценовската общност и да не се изостава от времето, което изисква коректност, компетентност, находчивост, вземане на нестандартни решения с пълната степен на отговорност, за да има устойчиво развитие в истинския смисъл на думата.

 

 

 Изготвил:

 Веска Йосифова Димитрова - Секретар

 GSM: 0878122951

 e-mаil: tsenovo.ch@gmail.com


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД