Етичен кодекс


ЕТИЧЕН КОДЕКС  

 на служителите и читалищните дейци при  

Народно читалище „Христо Ботев – 1898” с. Ценово

Етичният кодекс на читалищните дейци в народно читалище „Христо Ботев – 1898” е приет през 2013 г на годишно отчетно събрание на Народно читалище „Христо Ботев -1898”. Той предлага норми за професионално поведение, отговарящи на задачите и интересите на работещите и ползващите услугите на читалището и имащи за цел да консолидира цялостната дейност и стила на общуване в между читалищни работници,самодейни състави и участниците в дейностите на читалището.

Проектът на Кодекса е отворен документ, подлежащ на обсъждане и след приемането му и на периодично допълване и осъвременяване. Той предлага стандарти за поведение, към които е желателно да се придържат всички работещи и ползващи услугите на читалището, които ценят, уважават, издигат и утвърждават авторитета на читалищната дейност и доброволно приели да вземат участие в инициативите и дейностите на читалището за развитие и просперитет на местната общност.

Читалищен деец е лице ,което работи и участва  доброволно в дейностите на читалището.

Читалищни дейци са самодейците, членове на  създадените самодейни групи към читалището.

 

      РАЗДЕЛ І

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.Този кодекс определя правилата за поведение на служителите и читалищните дейци в Народно Читалище „Христо Ботев – Ценово” има за цел да повиши общественото доверие в техния труд и изяви и морал, както и да издигне престижа на читалището.

Чл. 2. (1) Дейността на всички работещи и ползващи услугите на читалищни дейци се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на читалището изпълняват служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България, като съдействат за провеждането на държавна политика в сферата на културата .

(3) Служителите в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в институцията.

(4) Служителите и самодейците извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на местната общност.

(5) Служителите следват поведение, което не накърнява престижа на Народно Читалище „Христо Ботев – Ценово” не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

(6) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация.

Чл.3. Спазването на Етичния кодекс е задължително за всички членове на читалището и  се следи от Комисия по етика при Народно Читалище „Христо Ботев – Ценово”, която разглежда всички случаи на неговото нарушаване и налага предвидените в него санкции.

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ЦЕЛИ

   

Чл.4. Етичният кодекс има за цел:

a) Да представи основните ценности и принципи, които работещите в читалището и действащите самодейни състави трябва да знаят и спазват в своята практика;

b)  Да утвърдят волята и стремежа на читалищните дейци за етичност в практическата им дейност;

c) Да насочат поведението и подпомогнат осъществяващите читалищна дейност в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика;

d)  Да очертаят моралните отговорности на читалищните дейци,  помежду си и към обществото.

РАЗДЕЛ ІІІ  

САМОДЕЙНОСТ

 

1. Самодеец е човек непрофесионалист  ,който е приел доброволно да участва във културните изяви, организирани от читалището.

2. Труда на самодееца няма финансово измерение.

3. Читалището осигурява на самодейните състави помещение за репетиции.

4. Читалището  дава възможност на самодейците за изява.

5. Читалищната институция стимулира самодейците, като им осигурява сътрудничество със колективи от други сродни дейности и институции.

6. Читалищната институция обогатява духовната култура на самодейците чрез:

a) Предоставяне на  възможност за изява във фолклорни събори и фестивали, конкурси и др.

b) Общуване с други творчески самодейни  колективи.

7. Мотивите на самодееца за участие в културния живот на местната общност са лични:

a) социално общуване,

b) духовно развитие и културна просвета

c) лична изява на таланти и способности

d) оползотворяване на свободното време

8. Творческите състави в читалището възникват на базата на вътрешна потребност на участниците на доброволен принцип.

9. Държавната политика за развитие на самодейността  и нейното финансово обезпечаване за момента  е:

a) Не предвижда средства за изявите на самодейните състави

b) Читалището подпомага тази дейност със собствени -приходи ,спонсори и др.

10. При създадени повече творчески самодейни колективи, комисия от независими специалисти  от Регионален мащаб, създава представителна формация за крупните изяви при представяне на читалището и Община Ценово .

11. Читалищното настоятелство и проверителната комисия определя размера на финансовото стимулиране на всяка една от групите за транспорт според:

a)  финансовите постъпления във читалището.

b)  Качество  на изявите и творческите постижения.

12. Читалищното настоятелство съдейства за обединяване на групите  и техните изяви.

13. Всеки творчески колектив, подкрепен от читалището   се създава с определена цел:

a) Запазване на българският фолклор

b) Предаване на поколенията

c) специфична насоченост в жанровото изпълнение, с цел да няма повторение и спад в качествата на изпълнението на групите.

d) Всеки творчески колектив се стреми към качествени изяви, възпитаващи в патриотизъм и хуманност.

РАЗДЕЛ ІV:

ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ

 

16. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

17. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието на местната общност и институцията на читалището.

18. Да работим за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на читалището,и населеното място, и да проявяваме нетърпимост към подобни действия.

 

 

 

РАЗДЕЛ V:

ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

 

18.Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която да предаваме общоприетите семейни  и морални ценности.

 

РАЗДЕЛ VІ :

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

 

19. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към народно читалище „ Христо Ботев-1898 – Ценово” се създава тричленна Комисия по етика.

a)  Членовете се избират от Общото събрание на читалището за срок от една година.

b)  Комисията се избира в началото на всяка отчетна година.

 

20. Комисията по етика:

a)  разглежда жалби, свързани със спазването на Етичния кодекс.

b)  дава задължителни тълкования на Етичния кодекс;

c) Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се   утвърждава на заседание на читалищното настоятелство.

21. Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика.

22. Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в едноседмичен срок от постъпването им.

23. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си

пред Общото събрание на народно читалище „Христо Ботев-1898”

 

СТАНДАРТИ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И РАБОТА

24.Отнасяйте се към всички граждани с уважение.

25.Отнасяй се с другите така, както ти искаш да се отнасят с теб.

26.Поддържайте неутрална и честна позиция спрямо всички хора.

27.Реализирайте поведение, лишено от пристрастия, честно и равнопоставено

отношение към всички граждани.

28.Демонстрирайте външен вид и поведение, които да се отразят положително върху имиджа на читалището и мястото в което живеете

29.Начинът на обличане говори за нашето отношение.

 Носете облекло,подходящо на заеманата длъжност. Помнете, че това, което носите, се отразява на Вашето настроение, на грижите, които полагате в работата си, и на реакцията на околните.

30.Отговаряйте осведомено и предоставяйте актуална и точна информация.

31.Поддържайте добронамереност в отношение. Добронамереността се разкрива чрез работата, която се върши етично, компетентно и позитивно.

32.Насърчавайте работа в екип. Работата в екип е способността за съвместно

постигане на обща цел.

33.Спазвайте ангажиментите си.

34.Отговаряйте своевременно.

35.Променяйте вашата организация. Старайте се всеки ден да установявате отлична работна етика и да намирате начини да участвате активно в работата на организацията.

36. Духът на служителите и читалищните дейци е важен и зависи от максималните усилия на всички.

37. Създайте ваш собствен стил на работа. Бъдете искрени и последователни.

38. Помнете, че личните Ви качества се отразяват на стандартите, които Вие създавате за самите себе си.

39.Разликата между ефективна и неефективна работа е въпрос на :

- компетентност;

-умения за общуване;

-съпричастност.

 

 

 

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД